מאמרים

 Training Apache SpamAssassin

Create two new folders.Train > HamTrain > Spam Create filder named sa-learn.sh in root...